A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... Az Ostpolitik elnevezésű politika miatt a pápa leváltotta Mindszenty József bíborost Magyarország prímási tisztségéből, ami egy Magyarország kommunista uralkodóinak ellenőrzése alatt álló államegyház létrehozását eredményezte.” (Raymund Maria: A szabadkőművesek beszivárgása a felelős a katolikus klérus soraiban széles körben elterjedt aposztáziáért?)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajsovszky Gábor: Hogy prófétáid

igazmondóknak bizonyuljanakMegemlékező tanulmány Mindszenty József 1948-as letartóztatásának 75. évfordulója-, valamint az esztergomi érseki szék megüresedetté nyilvánítása bejelentésének 50. évfordulója évében

1973. november 1-én VI. Pál pápa a már száműzetésben élő Mindszenty bíborost felszólítja az esztergomi érseki székről való lemondásra. Ezt Mindszenty bíboros nem fogadja el. 1973. december 18-án a pápa jelzi a bíborosnak, hogy megüresedettnek fogja nyilvánítani az esztergomi érseki széket. 1974. január 9-én Mindszenty Bécsben levő titkára, Mészáros Tibor egy sikeretlen kísérletet tesz arra, hogy a pápát meggyőzze szándéka helytelenségéről. Mindszenty József 1974. február 5-én, éppen kirakatperének 25. évfordulóján pedig mély fájdalommal vette tudomásul azt, hogy VI. Pál pápa megfosztotta őt az esztergomi érseki széktől, alárendelve az egyház érdekeit a magyar kommunista pártvezér, Kádár János egyházellenes érdekeinek.

(...)

Mindszenty hivatalfosztásának előzményeiben a magyar püspökök is involválva voltak. Pullai Árpád a Központi Bizottság Külügyi Osztályának titkára 1974. március 19-én erről így számolt be: „Nagyra értékeljük, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1973 őszén a pápához küldött levélben – amelyet valamennyi püspök aláírt – kérte, hogy Mindszenty Józsefet mentsék fel az esztergomi érseki székből.”22 Ugyan részben kommunista nyomásra, de a magyarországi püspökök is kérték Mindszenty hivatalfosztását! Az egyházüldözést a kommunista rendszer a püspökökkel, tehát az egyházon belülről hajtotta végre, amely az egyháztörténelemben egyedülálló, szomorú tény!

Mindszenty József Rómában egyértelmű ígéretet kapott VI. Pál pápától arra vonatkozólag, hogy mindenkor ő marad az esztergomi érsek. Ezzel szemben már ezt megelőzően, 1971 nyarától a magyarországi kommunista rezsim részéről határozottan megfogalmazódott a prímás lemondatásának igénye. „A Mindszenty-ügy végleges rendezése politikai érdekünk. (…) A Vatikán azáltal, hogy Mindszentyt rehabilitálása nélkül kénytelen elvinni Magyarországról, objektíve elismeri a Mindszenty-féle politika kudarcát és teljes csődjét. Ugyanakkor mi (…) elértük a reálpolitikát folytató püspöki kar jogait korlátozó 1957. évi pápai dekrétumok megszüntetését, a Mindszentyvel szemben álló progresszív politikai vonalat képviselő papok rehabilitálását. (…) Nem igényeljük, hogy Mindszenty elutazása előtt lemondjon esztergomi érseki, illetve prímási tisztéről, elvárjuk viszont, hogy a Szentszék tegyen kötelező ígéretet (…) arra, hogy legkésőbb 1972. március végéig, amikor Mindszenty betölti 80. évét, nyugdíjba helyezik és felmentik az esztergomi érseki és az ezzel járó prímási tiszte alól.”

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fülep Dániel: A Világ Győzelmes Királynője

Engesztelő Kápolna megépítéséért(...)

Mindszenty József bíboros, hercegprímás amikor átvette az ügyet, tüstént felismerte a jelentőségét. Levelek és megbízható papok útján tartotta a kapcsolatot Natália nővérrel, és egyházi hatósági kivizsgálást végzett. (Az eredmény: Constare videtur de possibilitate originis divinae revelationum – Úgy tűnik, hogy M. Natália nővér kinyilatkoztatásai isteni eredetűek.) A vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte, amely megfelel annak a Prímási Levéltárban megtalálható leírásnak, amelyet Jézus adott a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról.1 Hermány Géza gyémántokleveles építészmérnök – immár gondosan Natália nővér szavait követő – tervrajzait Mindszenty bíboros, hercegprímás a budai rezidenciáján 1946. január 25-én tanúk előtt megáldotta, kézjegyével ellátta, a kápolna képe alá pedig ezt írta: „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom”. Hasonlóképpen Molnár László apát plébánosnak küldött levelében így ír: „Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét…” (1947. máj. 8.)

(...)

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzat 2018. október 3-án pályázatot hirdetett „az Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervére”, a 2020-ra várt budapesti 52. eucharisztikus kongresszus alkalmából. A pályázati kiírásban az ötletpályázat célja többek között így került megfogalmazásra: „A szándék egy … építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) jelként mutatkozó, kis szabadtéri misézőhely, szabadtéri oltár létrehozása…”2 A kiírók tehát nem a kápolna megépítését tűzték ki célul, hanem szabadtéri misézőhelyet kívántak létrehozni.

A 18 főt számláló bíráló bizottságnak az elnöke, Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke rendelkezett egyedül teológiai végzettséggel. A bizottság tagjai építészek, városfejlesztési szakemberek.

(...)

2022 nagyböjt első vasárnapjának előestéjén Erdő Péter bíboros érsek, prímás bejelentette, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Normafánál, a Szent Anna-réten engesztelő kápolnát épít. A bíboros úr kitért arra, hogy a kápolna megépítésével nem akarnak semmilyen korábbi látomást vagy magánkinyilatkoztatást jóváhagyni. Fontosnak tartják azonban, hogy egy szívvel-lélekkel imádkozzanak az emberek a békéért, a nemzetért és a világért.

Bővebben »

Honlapunkon egy másik írás is foglalkozik a Szent Anna-réten építendő kápolnával:
Natália nővér: Noé hitetlen utódai - Nyílt levél a megtévedt klerikusokhoz és az általuk megtévesztett hívekhez

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------

Felkerült az internetre a Szent István Társulat könyvanyaga is: http://szit.ppek.hu/ . Ebben persze vannak már "maiak" is (és azok közül is vannak természetesen jók), de a régiek is ott vannak, például a teljes Prohászka-anyag, azután Schütz Antal könyvei közül is több, összesen 702 kötet, 1848-tól 2004-ig bezárólag.

-----------------------
Koronavírus:

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics