A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Dr. Balogh Sándor: Érdekes hír

Dr. Balogh Sándor: Hiszem, hogy a Sátán létezik és működik

Dr. Balogh Sándor: Politikai korrektség az Egyházban

Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus tagsági jegye

Dr. Balogh Sándor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)

Dr. Balogh Sándor: Ki is Donald Sanborn püspök?

Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?

Dr. Balogh Sándor: Politikai korrektség a gyakorlatban

Bazsó-Dombi Attila: Szűz Mária gyergyói könnyezése kezdetének 8. évfordulója

Dr. Balogh Sándor: A föld kovásza?

Dr. Balogh Sándor: Akkor kit kövessünk?ó

Prohászka Ottokár: Jézus kínszenvedése: A penitencia királya

Bazsó-Dombi Attila: Quo vadis, Domine? – 2016 Húsvétján

Dr. Balogh Sándor: Húsvéti jó hír: HABEMUS PAPAM
Szent Athanáziusz ezt mondja: "Még ha a tradícióhoz hűséges katolikusok száma maroknyira is csökken le, ők lesznek azok, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát jelentik." Sok félrevezetett katolikus tévedése abban áll, hogy azt hiszik, hogy ha a nagy többséghez tartoznak, akkor megmenekülnek, mert azt gondolják, hogy Krisztus a nagy többséget nem fogja elítélni. Holott a Mi Urunk nem éppen az ellenkezőjét mondta? "Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Máté, 22,14).

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Bálint Zsolt: Bűnös-e az Egyház?

Hogyan ünnepeljünk a Luther-évben?


6. Hangsúlyozva a kérdést: van-e kollektív bűn, és bűnös lehet-e egy nemzet, egy ország, egy kor, és bűnös-e az, aki a bűnökre rámutat? A modern világban nincsenek viszonyítási pontok, ezért a bűnt megpolitizálják, és átsiklanak azon, hogy kitől ered a bűn, és teljes országokat vagy népeket, kisebb vagy nagyobb közösségeket sújtanak a ki nem mondott kollektív bűnösség vádjával. Majd ezt a vádat addig ismételgetik minden lehetséges fórumon, amíg valósággá válik: a mennyiség átcsap minőségbe, a lehetetlen egyszer csak megvalósul.

7. Az Egyház már a kezdetektől fogva ettől a kollektivizálástól szenvedett, mert a világ a Jézus iránti gyűlöletét vetítette ki rá, így kollektíve. Az apostolokat nem saját személyük és cselekedeteik, hanem Jézus miatt üldöztette a Szanhedrin. És ezért az Egyház születése óta fogva bűnös, de ok nélkül, mert aki miatt gyűlölik, az az egyetlen bűn nélkül való ember. És kétezer év eltelte óta még mindig itt tartunk. Bár a vallás magánügy, a világ előtt az Egyház kollektív bűnössége bebizonyított. Ez manapság nem kérdés. (...)

8. Mindezt a kissé hosszú bevezetőt azért írtam, mert az elmúlt hetekben maga a katolikus klérus is rábólintott az Egyház kollektív bűnösségére. (...)

9. Hát itt tényleg megáll a hívő ember esze. Mert elcsodálkozik mindafölött, amit Luther művelt. A 95 tétel oka nem az Egyház kollektív bűnössége volt, hanem Luther saját, személyes bűnei. A nagy reformátort az őt belülről őrlő saját, kínzó problémái mozgatták. Nem az isteni kegyelem, hanem valami szörnyű benső kényszer vezette őt egész élete során. És mondjuk ki: félre, egyre távolabb az Úr Jézustól, a szőlőtőtől. Az egyik, Luther által sokat hangoztatott tétel forrása - hogy üdvözülni kizárólag a hit által lehetséges, – biztosan a Szentlélek ellen elkövetett bűnökben ered. (...)

14. Most ez az ószövetségi kollektív bűnösség elve éled újjá a modern médiában, és jelenik meg az Egyház és Luther kapcsán. Kollektíve bűnös az Egyház, mert a Luther idejében vétkező püspökök bűnben éltek. De Luther nem volt bűnös, bár az Egyház hagyománya szerint bűnben élte le egész életét, és már fellépésekor is tévtanító volt. Hogyan lehet, hogy idáig jutottunk? (...)

18. A templomainkban ünnepeljünk . Tartózkodjunk a vásári hangulattól. És igen, katekétáink hangsúlyozzák csak a szentséget és álljanak őrt templomaink ajtajai előtt. A pap vagy a püspök, mint jó pásztor vezessen minket a szentélyhez. Őrizze a hitünket. Emeljen ki minket a világból, és tárja elénk a mi Urunk nagyszerű országát. Vegyünk részt az örök áldozatban, mert Jézus ezáltal örök életet ígért, elvéve tőlünk a halált. A legszentebb áldozat az, ha az ő testét és vérét magunkhoz vesszük. Ha arra gondolunk, hogy Luther ezt az áldozatot az ördög praktikájának nevezte és el akarta törölni mindenestül, a papsággal együtt, örüljünk kimondhatatlanul, hogy még ötszáz év múlva is van engesztelő szentmise áldozat! És hogy amíg világ a világ, lesznek még papok, akik ezt az áldozatot bemutathatják addig, amíg az Úr Jézus újra el nem jön. Ez lehet a mi ünneplésünk oka a Luther-évben. Veni Domine Jesu.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------A meghívó pdf formátumban ITT » letölthető.


-----------------------Program

17.00 - ünnepélyes Szentmise Missa Solemnis, majd a mise végeztével az édesanyák megáldása.
A szentmisét celebrálja: rev. Östör Dániel, sümegcsehi plébános, a diakónusi és szubdiakónusi szolgálatot ellátja: rev. Aradi László, bakonyszombathelyi- és
rev. Cséry Gergő, nemesgulácsi plébános.

A Szentmise zenei szolgálatát a veszprémi ORLANDO ÉNEKEGYÜTTES látja el,
vezényel: Vikman Pál, közreműködnek továbbá:
Horváthné Dr. Csomó Orsolya DLA egyházzeneművész
Major László orgonista, és a Városlődi Templomi Énekkar

Az ünnepélyes szertartásra sok szeretettel hívjuk a katolikus keresztény testvéreket!
Városlődi Egyházközség, a NÉRI SZENT FÜLÖP KÖZÖSSÉG és a Pro Hungaria Sacra közösség.


-----------------------


-----------------------


Szeretettel várjuk a koncelebráló paptestvéreket!
A szentmise után vetítettképes megemlékezést tartunk a Szemináriumban.

Emlékezzünk Brückner atya elöző években meghalt hitvalló tanítványaira is!

Parádi Gyula (1929-2016. márc. 28.)
Kabar Sándor (1928-2016. jan. 9.)
Major Sándor (1920-2015. máj. 1.)
Burián László (1922-2014. ápr.22.)
Tarnai Imre (1927-2014. okt.27.)
Boda László (1929-2014. aug.12.)
Szeifert Ferenc (1930-2010. nov. 5.)

(Brückner atyáról honlapunkon - többek között - az alábbi írások olvashatók: Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza, Dr. Prokopp Mária: Dr. Brückner József és kora, Dr. Csapody Vera: Emlékeim Brückner atyáról, Kabar Sándor: Isten igaz embere, Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József.)


-----------------------Szeretettel értesítjük Parádi Gyula (1929-2016), 1970-ben titokban felszentelt püspök, 1987-2004 közt Budapest Bakáts téri plébános atya híveit, hogy halálának első évfordulóján, március 28-án, kedden 8.30-kor a ferencvárosi Bakáts téren levő plébániatemplomban szentmisét mutat be Szabon Gábor plébános atya.


-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?

Athanasius Schneider: Laetitia adulterii, avagy a házasságtörők öröme

Bálint Zsolt: Jézus országa vagy Európai unió? Krisztus Király ünnepe előtti gondolatok

Schütz Antal: Szent Mihály arkangyal

Dr. Balogh Sándor: Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymásra talált

Pezenhoffer Antal: A papi nőtlenség (a cölibátus kérdése)

Aquinói Szent Tamás: Mohamed

Megérdemeljük Ferencet

Athanasius Schneider: 12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak

Prohászka Ottokár: A nagyhét: A főparancsolat

Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén

Kabar Sándor: Az esztergomi szeminárium kórusa

dr. Balogh Sándor: Kell nekünk két új modell pápa?

dr. Balogh Sándor: Erősödik az aposztázia

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére

Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon

Prohászka Ottokár: A böjt lelke

Tóth Tihamér: Krisztus bennünk - a szentáldozás hatásai (erő és öröm)
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics