Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3) -- XI-XIV. -- Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya hittanóráiból

Miskolczy Kálmán: Pap voltam Rákosi és Kádár alatt

Dr. Tóth Tihamér beszéde az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson - eredeti hangfelvétel

Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus himnusza - eredeti hangfelvétel

Burián László: Hitem és nemzetem

Burián László: A hála

P. Szőke János: Hűtlenség?

Földi Endre: Az 1938-as Kongresszus

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevele

Krajsovszky Gábor: Fájó szív ez, ha fájó kell

Krajsovszky Gábor: Hívek könyörgése

Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén

Nagy Ferenc: A XX. század magyar és magyarul tudó püspökeinek szentelési leszármazása

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------

Bazsó-Dombi Attila: Leborulva imádni!

Fények és árnyak 2018 évfordulóin

A Szózat c. internetes folyóiratban 2018. március 18-án megjelent összeállítás.

... IV. MINDENT KRISZTUS FŐSÉGE ALÁ FOGLALNI

X. Szent Piusz pápasága alapprogramját az „E supremi apostolatus cathedra” kezdetű, 1903. október 4-én kiadott trónralépési enciklikájában hirdette meg, amelyet a pápai címerén is szereplő „Instaurare omnia in Christo” jelmondata fémjelez. Ez az Efezusi levél 1,10 krisztológiai valóságának gyakorlatba ültetését jelentette a múlt századelő egyházi és társadalmi viszonyai közepette, amelyet világosan jellemez az előbb idézett beszédrészlet. Azonban az „Instaurare omnia in Christo” fordulat különféle fordításai bizonyítják, hogy annak helyes értelmezése korántsem magától értetődő. Manapság szinte kizárólag a „mindent megújítani Krisztusban” jelentéssel fordítják, míg a Vatikán hivatalos honlapján az Enciklika 4 nyelven elérhető változataiban a következőképpen olvasható: “Instaurare omnia in Christo”; “Rinnovare tutte le cose in Cristo”; “Restoring all things in Christ”; “Tout restaurer dans le Christ” – csupán az angol változat jelent helyreállítást, a többi inkább megújítást jelentenek. A jelenleg használatban levő magyar fordítások is eltérőek: „Krisztusban, mint Főben, újra egyesít mindent” (Sz. I. T.); „Krisztusban, mint főben foglaljon össze mindent” (B.-D.); „Krisztusban, mint Főben, újra összefogjon mindent” (Káldi-Neovulgata); „Krisztusban egybefoglal mindeneket” (Ref. Új f.); Sőt, már eleve a Vulgata (Instaurare omnia in Christo) és a Neovulgata (Recapitulare omnia in Christo) szóhasználatai is különbözőek. A görög eredetiben „az efezusi levél «nagy áldásában» kulcsszerepet betöltő anakefalaiósasthai kifejezés (1,10) szó szerinti jelentése: «egy főben egyesít», vagyis «összefoglal»” „Szent Ireneus (Adversus Haereses III,16) már ilyen irányban magyarázta e szentírási helyet.” Egzegetikai fejtegetést terjedelmi korlátok miatt sem nyithatunk, azonban nem is szükséges, hiszen maga X. Piusz Pápa az egész életművével egyértelművé tette, hogy számára az igaz hit védelme Krisztus Fősége iránti alávetettséget jelent. A hitvédő pápa boldoggá avatása alkalmából írt életrajzi ismertetőben találóan fogalmazott Török Jenő hitvalló piarista atya is: „Mindent Krisztus Fősége alá foglalni.” Lám, miként találkoznak Krisztus iránti alávetettségben X. Szent Piusz Pápa hit- és egyházvédelme a napkeleti bölcsek vértanúságig menő hűségével.

Amint láthattuk, az Egyházban zajló rombolás nem újkeletű, lényegében pápai ítélet alatt álló tünetek, a társadalomban tomboló anarchikus liberalizmus lecsapódása. Égi és földi jelek arra mutatnak, hogy az Üdvtörténet azon szakaszába értünk, amelynek kezdete ugyan Jézus Urunk feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek elküldése volt, de annak a záró részét éljük. Ez általánosságban a Szentírásban megjövendölt elpártolás tüneteit mutatja, amiről a Katolikus Egyház Katekizmusa a következőket tanítja: 675 „Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a «gonoszság misztériumát» egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641] 676 Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását «millenarizmusnak» nevezett enyhébb formájában is, [642] és főként a «belsőleg romlott» szekularizált messianizmus politikai formájában elutasította. [643] 677 Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában. [644] Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni [645] állandóan növekvő fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által, [646] melynek következtében Menyasszonya alá fog szállni a mennyből. [647] Istennek a gonosz fölforgatása fölötti győzelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni [648] e mulandó világ végső, kozmikus összeomlása után. [649] ” „Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,32-33) „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8b)

A szükséges helyzetelemzés után térjünk vissza a bevezetőben említett égi jelhez hasonló csillagászati eseményhez. Bár tavaly lezárult, de 2016. november 20.-ától 2017. szeptember 23.-áig átívelte a Fatima-i Szűzanya – «Napbaöltözött Asszony» – 1917-es jelenéseinek centenáriumát, kilenc és fél hónapon át döbbenetes egybeesést mutatva a Jel 12 leírásával: «Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. » (Jel 12,1-2) A Jelenések Könyvének szerzője világosan jelzi, hogy ez a látomás egy jel az égen vagy a Mennyben. […] A Jupiter (Király-bolygó) 2016. November 20-án a Szűz-csillagkép testébe (méhébe) hatol. A Jupiter hátráló mozgása közben a következő 9 és fél hónapot a Szűz méhében fogja tölteni. Ezen időtartam megfelel egy késői normális időre születő magzat kihordási idejének. A 9 és fél hónap múltán a Jupiter elhagyja a Szűz méhét. A Jupiter 2017. szeptember 23.-ai kilépésén (megszületésén) a Szűz-csillagkép mögül látjuk a Napot rásütni (a Napbaöltözött Asszony). A Szűz lábainál a Holdat találjuk. Fején 12 csillagból álló korona, amelyben az Oroszlán-csillagkép megszokott 9 csillagát kiegészítik a Merkúr, a Vénusz és Mars. Ez valóban feltűnő, és amint megállapíthatom, az egyedülálló eseménysorozat döbbentesen egybevág a Jelenések Könyve 12 fejezetének látomásával. […] Ezen csillagászati események csúcspontja mindössze 3 héttel előzi meg a Fatima-i nagy csodát, a Nap «tánca» (újabb mennyei jel) ezrek által tanúsított eseményét. A nagy eseményt követően szinte egy teljes évszázadon át láttuk a Miasszonyunk figyelmeztetéseinek döbbenetes pontosságú beteljesedését. Az emberek szüntelen sértették Istent, és láttunk borzalmas háborúkat, megsemmisült nemzeteket, Oroszország elterjesztette tévtanait a világon, és ha őszinték vagyunk, még magában az egész Egyházban is. Mi pedig még mindig várjuk ígéretének beteljesedését, Szeplőtelen Szívének győzelmét és a világnak biztosított békét.”

Bővebben »További írásaink »-----------------------MeghívóAz 1972. október 18-án meggyilkolt, a besúgást megtagadó Kormos Ottó papunk tanítója, Brückner József kanonok atya vértanúsága (1973. március 15.) 45. évfordulójának emlékére 2018. március 26-án, Nagyhétfőn este 6 órakor a budapesti Egyetemi templomban Béres György atya főcelebrálásával szentmisét mutatunk be.

Kérjük Mária országa papjait, mozgósítsák ifjúságukat, tagjaikat, hogy elhallgatott vértanúink emlékezetét megőrizzük, és boldoggá avatásukat kiimádkozhassuk!

(Brückner atyáról honlapunkon - többek között - az alábbi írások olvashatók: Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza, Dr. Prokopp Mária: Dr. Brückner József és kora, Dr. Csapody Vera: Emlékeim Brückner atyáról, Kabar Sándor: Isten igaz embere, Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József.)

Emlékezzünk Brückner atya elöző években meghalt hitvalló tanítványaira is!

Parádi Gyula (1929-2016. márc. 28.)

(Parádi atyáról honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Nagy Ferenc: A XX. század magyar és magyarul tudó püspökeinek szentelési leszármazása és Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén).

Kabar Sándor (1928-2016. jan. 9.)

(Kabar atyáról és atyától honlapunkon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Kabar Sándor: Isten igaz embere (Brückner atyáról) és Kabar Sándor: Életem dióhéjban.).

Major Sándor (1920-2015. máj. 1.)

(Major atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról).

Burián László (1922-2014. ápr.22.)

(Burián atyától és atyáról honlapunkon nagyon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Szilvássy József: Egy plébános a földi pokolban és Burián László: Az üldöztetések kora).

Tarnai Imre (1927-2014. okt.27.)

Boda László (1929-2014. aug.12.)

(Boda atyától honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Boda László: Emlékezés, rólunk és Boda László: Mindszenty József bíboros erkölcsi személyisége és az erények (A boldoggá-avatási kérelemhez csatolva)).

Szeifert Ferenc (1930-2010. nov. 5.)

(Szeifert atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Szeifert Ferenc: Megemlékező találkozó a „vértanúság” jegyében. Ő adta ki saját költségén a kommunisták által a papi működéstől eltiltott Pezenhoffer Antal hatalmas, 13 kötetes "A magyar nemzet történelme" c. művét és a "A katolikus hit igazsága" c. 3 kötetes hitvédelmi könyvét. )


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


A sötétség jászla (a Vatikánban)

Marcantonio Colonna : A diktátor pápa

Szent Brigitta: Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban

Újabb hamis szinódus a láthatáron?

Így kellene működnie az Egyháznak

Egy kolumbiai professzor kritizálta Ferencet, kiközösítették

Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról:“ Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet

A "Meglepetések Istene" és a női papság

Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?

Athanasius Schneider: Laetitia adulterii, avagy a házasságtörők öröme

Bálint Zsolt: Jézus országa vagy Európai unió? Krisztus Király ünnepe előtti gondolatok

Schütz Antal: Szent Mihály arkangyal

Dr. Balogh Sándor: Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymásra talált

Pezenhoffer Antal: A papi nőtlenség (a cölibátus kérdése)

Aquinói Szent Tamás: Mohamed

Megérdemeljük Ferencet

Athanasius Schneider: 12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak

Prohászka Ottokár: A nagyhét: A főparancsolat

Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén

Kabar Sándor: Az esztergomi szeminárium kórusa

dr. Balogh Sándor: Kell nekünk két új modell pápa?

dr. Balogh Sándor: Erősödik az aposztázia

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére

Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon

Prohászka Ottokár: A böjt lelke

Tóth Tihamér: Krisztus bennünk - a szentáldozás hatásai (erő és öröm)
---------

Honlapok:

Dzsihádfigyelő

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics