Athanasius Schneider püspök: A II. Vatikáni Zsinat

tévedései az Egyház protestantizálódásához vezetnek

Ne erőltessük a sikertelen

"folytonosság hermeneutikáját"

Athanasius Schneider püspök, akivel a Fatima Center számára hosszú időn át volt szerencsém interjúkat készíteni , talán az egyetlen tiszta hang a püspökök között az elmúlt négy év aggasztóan ijesztő egyházi irányvonalában. Amint azt Őexcellenciája állítja, hogy az Egyháznak ez a "példátlan válsága hasonlít a IV. századbeli általános válsághoz, amikor az arianizmus megfertőzte a püspökök túlnyomó többségét, és uralkodó irányzattá vált az Egyház életében".

Bizonyára nem véletlen, hogy Schneider püspök az alexandriai Athanasius püspökről kapta a nevét, aki lényegében az arianus eretnekség püspöki ellenállásának egyik meghatározó és megingathatatlan hangja volt.

Schneider püspöknek a II. Vatikán Zsinatról alkotott nézeteit, amelyekről a Rorate Caeli-nek nyújtott exkluzív interjúban számolt be, az az optimizmus vezérli, amelyet az Egyház állapotára vonatkozóan minden katolikus embernek éreznie kell:

"Meg kell újítanunk a hitünket abban, hogy Krisztus biztos kézben tartja az Egyházat, és hogy Ő mindig beavatkozik, hogy megmentse az Egyházat azokban a pillanatokban, amikor úgy tűnik, mint napjainkban is, hogy az Egyház hajója süllyed."

Ez az optimizmus azonban nem szünteti meg a katolikusok azon kötelességét, hogy ellenálljanak a tévedéseknek és védelmezzék az igazságot az Egyház válságának idején, amint Szent Athanasius is tette a IV. században, és amint Athanasius püspök teszi ma. Így, tiszteletben tartva a II. Vatikáni Zsinatot, a püspök helyesen azt tanácsolja, hogy mivel "a II. Vatikáni Zsinat törvényes gyűlés volt, amelyet pápák vezettek, a zsinat irányába tiszteletben kell tanúsítanunk. Mindezek ellenére ez nem jelenti azt, hogy tilos lenne az Egyház tradíciójára és megváltoztathatatlan tanítására alapozva megalapozott kételyeket vagy tiszteletteljes javító javaslatokat kifejteni bizonyos konkrét kérdések vonatkozásában. "

Sokat hallunk mostanában egy bizonyos "folytonosság hermeneutikájáról", amely szerint tiszteletben kell tartani a Zsinat dokumentumaiban szereplő számos problémás állítást. De valójában arra a "hermeneutikára" lenne szükség, amely megmutatja, hogy a Zsinati dokumentumokban a korábbi tanítással való "folytonosságban" súlyos elégtelenségek mutatkoznak. Ha ezekkel az elégtelenségekkel szembesülünk, mondja a püspök, akkor az egyetlen helyes "hermeneutika" - vagyis értelmezés - a visszatérés az "elmúlt századok Tanítóhivatalának tradicionális és állandó tanításához", amely "iránytűként szolgál az utólagos tanítóhivatali kijelentések pontosságának az ellenőrzéséhez", értve ezalatt a II. Vatikáni Zsinat szövegeiben található újításokat.

Schneider püspök így folytatta:

"Kétségek esetén az állandó Tanítóhivatal állításainak (az előző zsinatok és pápák dokumentumainak, amelyek tartalma évszázadokon keresztül ugyanabban az értelemben, biztos és megismételt tradíciónak bizonyult) kell érvényesülniük a II. Vatikán Zsinat új vagy objektíven kétértelmű nyilatkozataival szemben, amelyek nehezen hozhatók összhangba az állandó és az előző Tanítóhivatal konkrét állításaival (pl. az államnak arra a kötelességére vonatkozóan, hogy nyilvánosan hódoljon Krisztusnak, minden emberi társadalom Királyának, a péteri elsőbbségre, a püspöki kollegialitás igazi értelmezésére és az Egyház egyetemes kormányzására vonatkozóan, az összes nem katolikus vallás káros természetére és a lelkek örök üdvösségére jelentő veszélyére vonatkozóan)".

Ráadásul "a II. Vatikáni Zsinatot úgy kell nézni és értékelni, amilyen az valójában volt: elsősorban lelkipásztori zsinatnak. Ennek a zsinatnak nem állt szándékában új tantételeket javasolni, vagy véglegesen megfogalmazni. " Sem a pápa, sem egy pápa által jóváhagyott zsinat nem rendelkezik olyan joggal, hogy új tantételeket javasoljon. Mert amint azt az I. Vatikáni Zsinat kijelentette: "A Szentlelket nem azért ígérték meg Péter utódai számára, hogy kinyilatkoztatásával új tanokat ismertessen meg velük, hanem azért, hogy segítségével sértetlenül megtartsák és hűségesen kifejtsék az apostolokon keresztül áthagyományozódott Kinyilatkoztatást, a Hit Letéteményét ".

A folytonosság hermeneutikáját illetően Athanasius püspök megjegyzi, hogy az egyszerűen nem fér össze bizonyos zsinati megállapításokkal - mint például a "kollegialitás, vallásszabadság, ökumené és a vallásközi párbeszéd újításai", valamint a világ felé mutatott magatartás - "amelyből hiányzik a véglegesség" karaktere, és nyilvánvalóan vagy egyáltalán nem egyeztethető össze a Tanítóhivatal hagyományos és állandó tanításával." Ami azokat a kijelentéseket illeti, jegyzi meg helyesen Schneider püspök, hogy a különböző törekvések összeegyeztethetők a korábbi tanítással , csak "kényszerített értelmezéseket hoznak létre, amelyek nem meggyőzőek, és amelyek nem segítenek a katolikus hit és konkrét alkalmazása megváltoztathatatlan igazságainak világosabb megértésében".

Sőt, mondja a püspök, inkább becsülettel el kell ismernünk, hogy "vannak olyan esetek a történelemben, amikor bizonyos ökumenikus zsinatok nem-határozott kijelentéseit később - higgadt teológiai vitának köszönhetően - finomították vagy hallgatólagosan korrigálták ..." A püspök idézi például "a firenzei (Florence-i) zsinatnak az egyházi rend szentségével kapcsolatosan az eszközök átadásáról szóló tanítását, míg a biztosabb és állandóbb hagyomány azt mondta, hogy a püspök kézrátétele elégséges , ez az egyházi rend szentségének az érvényességéhez megkívánt egyetlen anyag, és ezt az igazságot végül XII. Piusz megerősítette 1947-ben. "

Tegyük fel, mondja a püspök, hogy "a firenzei zsinat után a teológusok vakon alkalmazták volna a" folytonosság hermeneutikájának "elvét a firenzei zsinat konkrét kijelentésére (egy objektíven téves kijelentésre [amelyet a II. Vatikáni Zsinat újításaihoz hasonlóan nem támasztott alá semmilyen végleges rendelet]), megvédve azt a tételt, miszerint az eszközök átadása az egyházi rend szentségének esetében megegyezésben van az állandó Tanítóhivatallal, valószínűleg nem sikerült volna a teológusoknak általános egyetértésre jutniuk az igazsággal kapcsolatban, amely szerint egyedül a püspök kézrátétele jelenti a rend szentségének igazi anyagát. "

Ugyanezt a korrekciós folyamatot kell alkalmazni a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban található számos problémás kijelentésre, amelyeknek kétértelmű "lelkipásztori" szövege eltér az Egyház történelmének bármely más zsinatáétól. Athanasius püspök arra a következtetésre jutott, hogy "létre kell jönnie az Egyházban a tanbeli vitákat illetően egy olyan higgadt légkörnek, amely megvitatja a II. Vatikáni Zsinatnak azokat a nyilatkozatait, amelyek kétértelműek vagy hibás értelmezést eredményeztek. Egy ilyen doktrinális vitában nincs semmi sem botrányos, sőt, éppen ellenkezőleg, hozzájárul ahhoz, hogy az Egyház biztosabban és szervesen megőrizze és megmagyarázza megváltoztathatatlan hitletéteményét. "

Valójában enélkül a korrekciós folyamat nélkül az Egyház továbbra is szenved attól a válságtól, amelyet "a II. Vatikáni Zsinat egyes olyan kijelentéseinek a "tévedhetetlenné tétele" okoz, amelyek objektíve kétértelműek vagy ... nehezen összeegyeztethetőek [sic] az Egyház Tanítóhivatalának állandó tanításával, "oly módon, hogy" az egészséges vitát közvetve vagy hallgatólagosan megakadályozták ".

Ami még rosszabb, figyelmeztet a püspök, az a II. Vatikán Zsinat modernista partizánjainak az Egyház "megújítására" vonatkozó visszaélései [a zsinat] kevésbé világos vagy kétértelmű tanító kijelentéseinek a felhasználásával egy másik egyház - egy relativista vagy protestáns típusú egyház létrehozása érdekében ".

Összefoglalásképpen a püspök kijelenti: "Meg kell szabadulnunk a II. Vatikáni Zsinat teljes abszolutizálásától és "tévedhetetlennek" való elgondolásától.

Ehhez csak egy szívből jövő Amen-t adhatok hozzá, és imádkozhatom annak a napnak az eljöveteléért, amikor az Egyház emberi vonatkozása végül felhagy a tévesen dicsőített Zsinattal, és visszatér a Tradíció útjára. Hogy ez a nap el fog jönni, az olyan biztos, mint Mária Szeplőtlen Szívének a diadala.

Christopher A. Ferrara írása a www.fatimaperspectives.com honlapon jelent meg.

A II. Vatikáni Zsinat következményeiről honlapunkon ld.: Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?


Real Time Web Analytics